World Music Forum NL

Stichting World Music Forum NL (WMF NL) is een projectorganisatie met een laagdrempelig open source netwerk van ruim tweeduizend professionals en organisaties die actief zijn op het gebied van wereldmuziek in Nederland: musici, programmeurs, labels, agenten, managements, journalisten, etc.

WMF heeft als doel de ontwikkeling van de wereldmuzieksector in de meest brede zin van het woord te stimuleren. De stichting werd in 2006 opgericht – in 2022 viert WMF NL zijn zestienjarig jubileum. 

Achtergrond en missie
Wereldmuziek kent als verschijnsel culturele, economische en maatschappelijke aspecten. Sinds het begrip 25 jaar geleden ingang vond, heeft de wereldmuziek internationaal een sterke positie verworven. Op vele fronten was en is er sprake van een groeimarkt.

In Nederland bleef de wereldmuziek als sector lange tijd nagenoeg onzichtbaar. Sinds de branche tien jaar geleden de handen ineen sloeg is er veel veranderd. Wereldmuziek blijkt een zeer vitaal onderdeel van de creatieve sector te zijn en een inspiratiebron als het gaat om innovatie en nieuwe trends. De bedrijfstak heeft zich mede door de activiteiten van het WMF NL ( oa netwerkbijeenkomsten, expertmeetings, onderzoek, promotie en vertegenwoordiging) de laatste jaren in positieve zin ontwikkeld en is behalve zichtbaarder, ook ‘mondiger’ geworden. Toch ontbreekt het de sector nog aan een voldoende sterk imago en onderlinge samenhang. Door het opzetten en uitvoeren van een palet aan activiteiten wil het WMF als katalysator de ontwikkeling van de wereldmuzieksector verder stimuleren, door netwerkactiviteiten, kennisverdieping, promotie en agendering.

Veranderende samenleving: de visie van WMF NL
In 2012 bleek uit onderzoek dat ruim 1,5 miljoen Nederlanders potentieel geïnteresseerd zijn in wereldmuziek (Bron: Music Research, 2012). Uit gegevens over 2013 blijkt dat de bezoekersaantallen voor wereldmuziekfestivals in dat jaar de aantallen van jazzfestivals zelfs ruim overschrijden: world festivals trokken 1,9 miljoen bezoekers tegenover 1,5 miljoen voor de jazz & blues (Bron: Festival Monitor 2014). Deze trend zal naar verwachting verder doorzetten.

Wat betreft publiek maakt de demografische samenstelling van de Nederlandse bevolking een sterke verandering door. De babyboomers worden in rap tempo vervangen door een nieuwe generatie met een kosmopolitischer referentiekader. In de grootstedelijke agglomeraties heeft inmiddels tegen de 50% van de bevolking een cultureel diverse achtergrond. Deze kentering draagt bij aan veranderingen in smaak en waardering voor de verschillende muziekstromingen.

Beide (deels met elkaar samenhangende) ontwikkelingen maken de taak van WMF NL des te pregnanter. Er is een potentieel groot publiek, en er is in potentie een sterke wereldmuzieksector. Aan het WMF de taak de mogelijkheden die hier liggen uit te buiten. Of misschien beter gezegd, hierin een klinkende opdracht te zien: ervoor zorgen dat de rijkdom aan culturele invloeden die de wereldmuziek te bieden heeft, een weerklank krijgt die past bij en aansluit op de multiculturele samenleving van vandaag en van de toekomst.

Activiteiten
Sinds september 2006 vormen de maandelijkse World Blend Café’s de kernactiviteit van WMF NL. Deze netwerkbijeenkomsten fungeren als een laagdrempelige (vrij toegankelijke) ontmoetingsplaats voor professionals die in de wereldmuzieksector actief zijn. Doel is het uitwisselen van ideeën en kennis, het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden en het bevorderen van contacten met geïnteresseerden van binnen en buiten de sector.[1]

Naast deze netwerkbijeenkomsten stimuleert WMF NL de wereldmuziek in Nederland door het aanjagen van nieuwe initiatieven en discussies, expertmeetings, onderzoek, promotie, adviezen en beleidsontwikkeling. WMF NL wil de wereldmuzieksector blijvend versterken als vrijplaats voor activiteiten – lokaal maar ook grensoverschrijdend. Vanuit de wereldmuziek naar andere muziekgenres, naar andere disciplines zoals dans, theater maar ook richting educatie en archivering en ook in letterlijke zin: naar andere plekken, nationaal en internationaal.

Het WMF is de enige structurele organisatie voor professionals in de Nederlandse wereldmuziek en is daarmee tevens de officiële vertegenwoordiger in binnen- en buitenland. Als zodanig is WMF NL adviseur en gesprekspartner van het Fonds Podiumkunsten inzake het podiumbeleid. Daarbij gaat het zowel om de in en vanuit Nederland gemaakte, als om de in Nederland gespeelde en gedistribueerde wereldmuziek.

In samenwerking met Dutch Performing Arts/FPK verzorgt WMF NL met steun van Buma Cultuur en Sena de vertegenwoordiging van Nederlandse wereldmuziek op internationale muziekbeurzen als WOMEX en Babel Med.

Organisatie
Het WMF NL kiest in zijn organisatiemodel voor een open, horizontale structuur en voor een brede participatie uit alle geledingen van de wereldmuzieksector. Iedereen die zichzelf rekent tot deze sector behoort daar ook toe. Dit model is voor Nederland en ook internationaal gezien uniek. Het WMF hecht aan deze vernieuwende organisatievorm, die recht doet aan de onderscheidende specifieke kenmerken van de wereldmuzieksector. Het wil institutionalisering tegengaan als iets wat de sector vreemd is.

Het WMF NL functioneert vanuit drie organen: adviesraad, stichtingsbestuur en directie. De adviesraad bestaat uit vertegenwoordigers van diverse geledingen uit de sector; de raad heeft een agenderend karakter en fungeert als klankbord voor de directie bij het uitvoeren van beleid. Het stichtingsbestuur – waarvan de leden deskundig zijn op het gebied van (wereld)muziek en/of op bestuurlijk terrein – is een bestuur op afstand is eindverantwoordelijk en is toezichthouder. De directie maakt geen onderdeel uit van de adviesraad maar is aanwezig is bij alle vergaderingen. De directie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid op inhoudelijk en organisatorisch gebied, kan ook zelf projecten initiëren en legt deze voor aan de adviesraad en bestuur. De directie treedt naar buiten toe op als vertegenwoordiger van WMF NL.
>>lees meer over de organisatie en actuele beleid 

[1] Dat deze aanpak in een behoefte voorziet en succesvol is, blijkt uit de navolging die het World Blend Café inmiddels heeft gekregen. Het model ervan – een opensource platform – is onder meer gekopieerd als Cineblend (van Stichting SAVAN), MusicMotion en het voormalige Jazz Bizz Nizz (van MCN) en Belgian World Music Network.