Terwijl door de Jazz World Contemporary Coalitie (een denktank waarbij ook WMF aan tafel zit) aan een gemeenschappelijk beleidstuk wordt gewerkt –  en er daarnaast ook sectorbreed gesprekken gaande zijn over een gezamenlijk Muziekakkoord, heeft inmiddels Kunsten ’92 de volgende beleidsadviezen kenbaar gemaakt  t.b.v. het debat over de Cultuurbegroting aanstaande maandag. 

Aanstaande maandag 19 november a.s. vindt het Tweede Kamerdebat over de cultuurbegroting 2019 plaats.
Daarbij zal ook de brief over voortgang Cultuur in een open samenleving aan de Tweede Kamer van minister van Engelshoven d.d. 19 oktober jl. aan de orde zijn. Kunsten ’92 heeft vandaag een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, met daarin waardering voor het onvoorwaardelijke commitment waarmee de minister het belang van kunst en cultuur uitdraagt.

In de brief vraagt Kunsten ’92 aandacht voor:

>De regioprofielen, waarbij wordt gesteld dat een heldere visie op de samenhang tussen BIS en fondsen en een goede afstemming tussen landelijke en regionale verantwoordelijkheden van groot belang voor het welslagen van deze operatie.

>Het financiële kader. Kunsten ’92 vermoedt dat dit voor de cultuurbegroting te kort zal schieten om alle ambities waar te maken. Kunsten ’92 wijst de Tweede Kamer op de gevolgen van kostenverhogende maatregelen en regelgeving buiten het beleidsdomein van de minister, zoals de BTW-verhoging en de verlaging van de giftenaftrek. De bezuinigingen op de omroepen hebben een direct effect op de cultuursector.

>De adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur vraagt om een inhoudelijke aanpak waarbij de vijf waarden, die ook ten grondslag liggen aan de Fair Practice Code, richting kunnen geven.

>Voor de uitvoering van de Arbeidsmarktagenda is ook steun van andere ministeries en andere overheden noodzakelijk; bovendien mogen de financiële gevolgen van fair practice niet alleen op de culturele sector worden afgewenteld.

>Kunsten ’92 vindt het een mooi initiatief dat Onderwijs, Binnenlandse Zaken en Cultuur streeft naar een bezoek aan de Tweede Kamer van 1000 leerlingen per dag. Maar het ligt niet voor de hand dat de kosten van parlementsbezoek worden gedragen door de minister van Cultuur.

> Kunsten ’92 pleit ook voor efficiënte inzet van middelen, zoals voor museumbezoek en om de deelname van kansarme jongeren aan cultuur te vergroten.

Lees hier de HELE BRIEF, inclusief de onderdelen over cultuureducatie en -participatie, internationaal cultuurbeleid, erfgoed en ruimtelijke kwaliteit.