(bron: Kunsten ’92)

Nu het kabinet op vrijdag 28 augustus zowel een derde (algemeen) steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden, als een tweede (specifiek) steunpakket voor de culturele en creatieve sector beschikbaar heeft gesteld, komt het vervolgens aan op de uitwerking en invulling van deze pakketten. De vakministers zijn nu samen met de Tweede Kamer aan zet.In debatten deze week over corona (op dinsdag 22 september) en over het derde steunpakket voor bedrijven en werknemers (op donderdag 24 september) zal de Tweede Kamer hierover spreken.De taskforce culturele en creatieve sector heeft vandaag, in aanloop naar deze debatten, een brief gestuurd naar de ministers en staatssecretarissen van: OCW, Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en aan de Tweede Kamerleden.In deze brief van vandaag spreekt de taskforce zijn dank uit voor de geboden steun en doet voorstellen om te komen tot een zo goed mogelijke invulling van het tweede specifieke steunpakket voor cultuur (€ 482 miljoen). Daarnaast wordt aangegeven op welke manier het derde generieke steunpakket terecht kan komen op plekken waar zij het hardst nodig is.> Wat betreft het specifieke steunpakket voor cultuur gaat de taskforce in op het zo goed mogelijk aanwenden van fondsen, en op het belang van een rechtvaardige verdeelsleutel bij de middelen die gemeenten ter beschikking hebben gekregen voor hun lokale infrastructuur.

> Inzake het generieke pakket vraagt de taskforce aandacht voor een zo goed mogelijke aansluiting van TOZO, NOW, TVL op de culturele en creatieve praktijk; ook waarschuwt hij voor de dreigende armoedeval van flexwerkers en zzp’ers.

> Tenslotte vraagt de taskforce op het fiscale vlak (ook in het kader van de Miljoenennota) aan de politiek om af te zien van verlaging van de zelfstandigenaftrek en om de Geefwet te verruimen.Lees HIER de gehele brief van de taskforce culturele en creatieve sector aan het kabinet.


Eerder schetste de taskforce in een brief (24 juni jl.) de contouren voor een herstelplan voor de culturele en creatieve sector. Het is bijzonder verheugend dat er middelen beschikbaar komen om hier mee aan de slag te gaan. Lees HIER meer.