Laden Evenementen

World Blend Cafe – Nieuwe datum t.b.a.

3 juli @ 19:00 - 23:00

Dit WBC zou aanvankelijk op 16 december j.l. plaatsvinden en verplaatst naar 20 april. Helaas wordt ivm de lock-down dit event nogmaals uitgesteld. Een nieuwe datum wordt nog bekend gemaakt. 

This WBC was originally supposed to take place on December 16th – postponed to April 20th. But due to the lock-down it will be postponed and moved again. New date  is to be announced! 

Latin touch? Latin Dutch!

(for English scroll down)

Na aandacht voor de Afrikaanse muziekscene zoomt dit Blend Cafe in op de hedendaagse latin world in Nederland. Nee niet weer salsa of tango, maar aandacht voor andere genres die onder de brede noemer ‘tropical’ vallen zoals nieuwe projecten uit Braziliaanse hoek en crossovers op de dansvloer (chi-cha, reggaeton). Wanneer je die ontwikkelingen met Corona fuseert, krijg je bijvoorbeeld Olaiá Music als resultaat. Een vitaal DIY-collectief uit Amsterdam waar de rollen van muzikant, producer, regisseur en labelmanager samenvallen. Het hoe en wat krijg je 16 december te horen, inclusief een showcase.

Nieuw lichtpuntje aan de horizon: Het Nationaal Podium Plan (NPP) is een nieuw bottom-up initiatief specifiek gericht op financiële support van wereldmuziek en jazz, dat begin 2021 zal worden uitgerold. Doel  is om podium initiatieven in het informele circuit te ondersteunen, maar ook om professionele musici te stimuleren zelf podia op te zetten. Hoe en wat precies zal tijdens het WBC worden gepresenteerd door Oscar van der Pluijm.

Het World Blend Café vindt plaats bij TivoliVredenburg.  Alles natuurlijk conform laatste richtlijnen Covid!
Volg het programma online via de Livestream op Facebook -via deze link

Aanmelden kan zodra de nieuwe datum bekend is.

Wachtlijst live bijwonen mail aan info@worldmusicforum.nl
Verslag met podcast worden na afloop gepubliceerd.

Gastsprekers
Oscar van der Pluijm,  Podium Grounds / NPP
Lucas van Merwijk – Tam Tam productions / Conservatorium Amsterdam
Rob van der Bosch – Radar Agency
namens Olaiá: Femke Smit – zang, Max Baggerman – filmmaker,  Shanti Luz – producent

Duo-presentatie  door Maite Hontelé & Stan Rijven!

Showcase Olaiá
Productiehuis Olaiá Music biedt alle muzikanten die Braziliaanse muziek spelen of produceren een platform om samen muziek te maken.

Line up 16 december : Anna Serierse (The Netherlands) – Vocal, Nina Rompa (The Netherlands) – Vocal , Lilian Vieira (Brazil) – Vocal, Femke Smit (The Netherlands) – Vocal, Daniel de Moraes (Uruguay) – Acoustic Guitar, Udo Demandt (Germany) – Drums

3-Minuten Pitch
Nieuwe plannen en op zoek naar samenwerking?
Presenteer in 3 minuten je plan met vraag waar je precies naar opzoek bent (dus geen reclame praatje).
Het is inmiddels niet meer mogelijk om voor dit onderdeel aan te melden.

Graag tot 16 december!

Programma:

19.00 inloop
20.00 inhoudelijk programma /pitches
21.15  pauze
21.30  showcase
22.00 netwerken
23.00 einde

World Music Forum NL  organiseert zo’n vier keer per jaar zijn eigen face-to-face book: het World Blend Café. Deze gratis toegankelijke netwerk-bijeenkomsten zijn speciaal voor de sector bedoeld, èn voor iedereen die zich ermee verwant voelt. Naast discussies over actuele onderwerpen behoren pitches, een veelbelovende showcase en dito deejay tot de telkens wisselende ingrediënten. Deze editie komt tot stand in samenwerking met TivoliVredenburg.

*English:

World Blend Cafe – TivoliVredenburg Utrecht
Date t.b.a.

TivoliVredenburg
Latin touch? Latin Dutch!

After paying attention to the African music scene, this Blend Cafe zooms in on the contemporary Latin world in the Netherlands. No, not salsa or tango again, but attention to other genres that fall under the broad denominator ‘tropical’ such as new projects from the Brazilian corner and crossovers on the dance floor (chi-cha, reggaeton). When you merge these developments with Corona, you get Olaiá Music as a result, for example. A vital DIY collective from Amsterdam where the roles of musician, producer, director and label manager coincide. The how and what you get to hear December 16, including a showcase.

New bright spot on the horizon: The National Stage Plan (NPP) is a new bottom-up initiative specifically aimed at financial support of world music and jazz, which will be rolled out in early 2021. The goal is to support stage initiatives in the informal circuit, but also to stimulate professional musicians to set up their own stages. How and what exactly will be presented during the WBC by Oscar van der Pluijm.

The World Blend Café takes place at TivoliVredenburg but is now fully booked. Everything of course according to the latest guidelines Covid!
Follow the program online via the Livestream on Facebook – via this link
Waiting list live attend mail to info@worldmusicforum.nl
Report with podcast will be published afterwards.

Guest speakers
Oscar van der Pluijm, Podium Grounds / NPP
Lucas van Merwijk – Tam Tam productions / Conservatory of Amsterdam
Rob van der Bosch – Radar Agency
on behalf of Olaiá: Femke Smit – vocals, Max Baggerman – filmmaker, Shanti Luz – producer

Duo presentation by Maite Hontelé & Stan Rijven!

Showcase Olaiá
Production house Olaiá Music offers all musicians who play or produce Brazilian music a platform to make music together.

Line up December 16 : Anna Serierse (The Netherlands) – Vocal, Nina Rompa (The Netherlands) – Vocal , Lilian Vieira (Brazil) – Vocal, Femke Smit (The Netherlands) – Vocal, Daniel de Moraes (Uruguay) – Acoustic Guitar, Udo Demandt (Germany) – Drums.

3-Minute Pitch
New plans and looking for cooperation?
Present your plan in 3 minutes and ask exactly what you are looking for (so no advertising talk).
It is no longer possible to sign up for this section.

We look forward to seeing you on December 16th!

Program:

19.00 walk-in
20.00 content program /pitches
21.15 pause
21.30 showcase
22.00 networking
23.00 end

World Music Forum NL organizes its own face-to-face book about four times a year: the World Blend Café. These free accessible network meetings are especially meant for the sector, and for everyone who feels related to it. Besides discussions on current topics, pitches, a promising showcase and ditto deejay are among the ever-changing ingredients. This edition is realized in collaboration with TivoliVredenburg.

 

3 juli @ 19:00 - 23:00