16 mei 2024

De Creatieve Coalitie, waarbij ook WMF is aangesloten, heeft n.a.v. het regeerakkoord een eerste scan gemaakt van de implicaties voor de cultuursector:

Vannacht is het regeerakkoord op hoofdlijnen verschenen van het nieuw aan te treden kabinet. Ze zijn er uit. Het regeerakkoord is op veel thema’s een omwenteling van het gevoerde beleid van de afgelopen tijd. Denk aan bijna een halvering van de post ontwikkelingssamenwerking, forse korting op onderwijs en wetenschap, het verlagen van het wettelijk minimumloon en het verkorten van de WW.

Voor onze sector zijn de afspraken in het regeerakkoord ook impactvol. Dit zijn enkele feitelijke punten die betrekking hebben op onze sector:

  • Afschaffen lage btw-tarief voor culturele goederen en diensten (m.u.v. bioscopen en dagrecreatie). Deze maatregel moet in 2026 ingaan en moet de schatkist €953 miljoen (!) opleveren. Het Rijk geeft momenteel 1.300 miljoen euro uit aan cultuur (zie bijlage). Het lage btw-tarief blijft voor andere (MKB) diensten en goederen bestaan m.u.v. logies.

  • Bezuiniging op de Nederlandse Publieke Omroep. Vanaf 2026 moet dit €100 miljoen opleveren.

  • Een algemene bezuiniging bij de ministeries op de subsidieposten van €1.000 miljoen euro. Vanuit deze subsidieposten worden allerlei initiatieven gefinancierd. Deze bezuiniging moet initiatieven afschaffen die betrekking hebben op ‘gezonde leefstijl, inclusiviteit, participatie en medezeggenschap’.

  • Het wettelijk minimumloon wordt tóch niet verhoogd per 2025. Dat levert de schatkist ruim €800 miljoen op. Daarnaast wordt de werkloosheidswet (WW) hervormd. Deze wordt waarschijnlijk korter. Dat moet ruim €200 miljoen opleveren.

  • Het overhevelen van de SPUK-regeling van het Rijk naar gemeenten met een korting van €638 miljoen per 2026. Uit de SPUK-regeling worden initiatieven gefinancierd voor cultuurparticipatie, sport en bewegen, gezondheidsbevordering en de sociale basis.

  • Specifiek voor zzp’ers: het verlagen van de MKB-winstvrijstelling naar 12,03% wordt teruggedraaid (dat is een investering van €93 miljoen) en de wet VBAR wordt doorgezet.

Over de cultuursector wordt verder geen woord gerept in het akkoord. Dat betekent dat het beleid hieromtrent wordt overgelaten aan de Kamer en aan het aanstaande kabinet. In het te voeren beleid kan men niet terugvallen op gemaakte afspraken. Met andere woorden – en dan doen wij een voorzichtige aanzet tot een appreciatie – is de cultuursector met dit akkoord overgelaten aan de grillen van het parlement en het aanstaande kabinet.

In gezamenlijkheid met de leden van de Creatieve Coalitie wordt dit hoofdlijnen akkoord nader besproken, inclusief mogelijke, vervolgacties.