CAO voor musici die  ook als remplaçant werken.
Hieronder  een toelichtende brief op het onderhandelaarsresultaat en de integrale tekst van de CAO.
Hoewel alleen leden van de vakbonden hun stem kunnen laten tellen, is het ook voor niet leden  zinnig om een reactie te geven op het voorliggende onderhandelingsresultaat.
Ook jouw reactie is waardevol om tot betere afspraken te komen!
Je hebt tot  28 januari 2019 tijd om via de mail op het resultaat te reageren.

 

Ledenraadpleging onderhandelingsresultaat CAO Remplaçanten 2019-2020

Aan de leden werkzaam als Remplaçant bij het Noord Nederlands Orkest, het Orkest van het

Oosten, Het Gelders Orkest, philharmonie zuidnederland, Het Balletorkest, het Nederlands

Philharmonisch Orkest, het Koninklijk Concertgebouworkest, het Residentie Orkest, het

Rotterdams Philharmonisch Orkest, Metropole Orkest en de ensembles Stichting Omroep

Muziek.

—–

Beste collega’s,

Deze nieuwsbrief wordt gestuurd naar alle musici die incidenteel of regelmatig remplaceren

bij bovengenoemde orkesten.

Deze orkesten (en via de SOM ook het Groot Omroepkoor) zijn lid van de werkgevers

Vereniging Stichtingen Remplaçanten Nederlandse Orkesten (VSR).

Met deze vereniging (hierna: “VSR”) hebben de vakbonden FNV en Kunstenbond een

onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao voor Remplaçanten. Het is nu aan

onze leden om zich uit te spreken cq te stemmen over het bereikte

onderhandelingsresultaat.

Ben je actief als remplaçant: doe dan mee aan de stemming over het

onderhandelingsresultaat cao Remplaçanten!

Stuur voor uiterlijk 29 januari 2019 een email naar markgerrits@kunstenbond.nl

Zet in dat bericht je voorletters, achternaam, functie in het orkest (of het koor) en je

lidmaatschapsnummer en/of je adresgegevens (tenminste: je postcode).

Zet in deze email of je kunt instemmen met het onderhandelingsresultaat of dat je niet kunt

instemmen. Uiteraard stellen we een schriftelijke stemverklaring zeer op prijs.

Beknopte weergave van het onderhandelingsresultaat cao-remplaçanten 2019:

1. Looptijd: De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 februari tot en met 31 maart 2020.

De cao liep tot nu toe steeds ongewijzigd door. Omdat we dit een ongewenste

situatie vonden, en er geen verbeteringen in de cao konden worden bereikt, hebben

we de cao-remplaçanten moeten opzeggen. Daar waren de orkestwerkgevers niet blij

mee. Vanwege het automatisch verlengen hoefden werkgevers immers niets te doen

want de cao liep vanzelf door en gespeeld werd er toch wel!

Vanaf 1 februari wordt dat anders: er zal overleg met de orkestorganisaties / de

orkestwerkgevers van tijd tot tijd moeten plaatshebben (o.a. over aanpassing van

lonen en andere arbeidsvoorwaarden).

Om cao partijen niet helemaal in een tijdklem te zetten vanwege het aflopen van de

cao op de afgesproken datum, is er ook nog een jaar “nawerking” afgesproken.

De looptijd van deze cao (tot 31 maart 2020) betekent, dat we eind 2019 alweer met

werkgevers gaan spreken over onze wensen m.b.t. een nieuwe cao vanaf 1 april

2020.

Dat is hard nodig omdat de cao remplaçanten nog op veel terreinen (o.a. inkomen,

inzetbaarheid, etc.) verbeterd en aangepast moet worden om achterstanden in te

lopen en tegemoet te komen aan veranderende wettelijke regels. In deze cao is een

flinke stap in de goede richting gezet!

2. Inkomen: dit betreft een verbetering voor de korte termijn en een verbetering voor de

langere termijn.

Inkomen op langere termijn: we hebben geconstateerd dat de achterstand van

remplaçanten t.o.v. musici in vaste dienst fors is.

We praten over een achterstand oplopend tot 40%.

Met werkgevers zijn we tot overeenstemming gekomen om de achterstanden precies

te benoemen en te berekenen. Dat is dan inzet van ons gezamenlijke overleg met de

overheid. Die moet worden overtuigd om zo snel mogelijk iets aan de achterstanden

te doen. De financiële spankracht van de orkesten zelf is daarvoor helaas nog

onvoldoende. In de komende maanden zullen cao partijen dit gaan uitvoeren. (zie de

preambule bij de cao remplaçanten)

Voor de korte termijn: uiteraard willen cao partijen dat het maximaal mogelijke wordt

gedaan om gedurende de looptijd van de cao de tarieven en vergoedingen voor de

korte termijn te verhogen.

In het onderhandelingsresultaat is het volgende bereikt:

· Het tarief voor een podium activiteit van 3 uur gaat met ingang van 1-2-2019

omhoog:

– Concert: structureel omhoog met 2,5%

– Repetitie: structureel omhoog met 7%

– Onkosten vergoeding per podium activiteit van 3 uur: was € 1,76 netto gaat

naar 2 euro netto. Per uur wordt dat € 0,67 netto.

– De tarieven worden berekend over podiumactiviteiten van 3 uur. Tenminste

wordt per activiteit 3 uur betaald ook al duurt de podiumactiviteit korter. Als

sprake is van een overschrijding van de werkzaamheid wordt de

overschrijding – zoals dat momenteel gebeurd – ook betaald tegen het met

ingang van 1-2-2019 verhoogde tarief (2,5% concert respectievelijk 7% voor

een repetitie).

– De repetitie direct voorafgaand aan een concert geldt als onderdeel van het

concert en wordt als zodanig meegeteld in de podiumactiviteit waarvoor dan

het concerttarief wordt betaald. De wachttijd tussen deze repetitie en het

concert wordt als zodanig meegeteld in de podium activiteit waarvoor het

concerttarief wordt betaald. Dat is een behoorlijke wijziging ten opzichte van

de oude regeling.

– Met werkgevers is er nog discussie over de doorberekening in het tarief van

de opbouw van vakantiedagen (betaalde vakantietijd) en het vakantiegeld

(8%) in het tarief of apart weergegeven naast het tarief.

Voorlopig wordt het tarief inclusief opgebouwde vakantie en vakantiegeld

vastgesteld. Vakbonden en werkgevers zijn het eens dat dit anders moet.

Daarvoor is budgettaire ruimte nodig. Werkgevers zullen, waar mogelijk

samen met de vakbonden, een inspanning plegen om die budgettaire

financiële ruimte te realiseren.

– Tarief collectieve reistijd gaat van 4 euro per uur naar € 4,10

– De “wachtdag” (is een dag waarover geen loon wordt ontvangen) in geval van

ziekte vervalt.

– Als de remplaçant geacht wordt een obligaat solopartij te spelen is de

werkgever verplicht daarover overleg te voeren en een vergoeding hiervoor af

te spreken.

Tot zover de verkorte weergave van hetgeen als onderhandelingsresultaat met de

orkestwerkgevers van de VSR is bereikt. In de bijgevoegde cao-tekst is het

onderhandelingsresultaat cao-remplaçanten Nederlandse orkesten verwerkt.

Het nu aan onze leden die remplaceren de vraag of zij al dan niet kunnen instemmen met de

verbeteringen in deze cao.

Stuur uw reactie aan Mark Gerrits, FNV Kunstenbond : markgerrits@kunstenbond.nl

Alvast dank daarvoor.

Met vriendelijke groet,

Mark Gerrits,

cao remplacanten 2019 versie ledenraadpleging januari