Over World Music Forum NL

Het World Music Forum NL (WMF NL) kiest in zijn organisatiemodel voor een open, horizontale structuur en voor een brede participatie uit alle geledingen van de wereldmuzieksector. Iedereen die zichzelf rekent tot deze sector behoort daar ook toe. Dit model is voor Nederland en ook internationaal gezien uniek. Het WMF hecht aan deze vernieuwende organisatievorm, die recht doet aan de onderscheidende specifieke kenmerken van de wereldmuzieksector. Het wil institutionalisering tegengaan als iets wat de sector vreemd is.

Het WMF NL functioneert vanuit drie organen: adviesraad, stichtingsbestuur en directie. De adviesraad bestaat uit vertegenwoordigers van diverse geledingen uit de sector; de raad heeft een agenderend karakter en fungeert als klankbord voor de directie bij het uitvoeren van beleid. Het stichtingsbestuur – waarvan de leden deskundig zijn op het gebied van (wereld)muziek en/of op bestuurlijk terrein – is een bestuur op afstand is eindverantwoordelijk en is toezichthouder. De directie maakt geen onderdeel uit van de adviesraad maar is aanwezig is bij alle vergaderingen. De directie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid op inhoudelijk en organisatorisch gebied, kan ook zelf projecten initiëren en legt deze voor aan de adviesraad en bestuur. De directie treedt naar buiten toe op als vertegenwoordiger van WMF NL.

World Music Forum NL onderschrijft de Governance Code Cultuur en Code Culturele Diversiteit.

ORGANISATIE

Sonja Heimann: directeur, producent/marketing, programma-samenstelling, redactie
Stan Rijven: programma-samenstelling, redactie en presentatie
Emiel Barendsen: voorzitter adviesraad
Charlie Crooijmans: online-redactie
Ernestien Lammen: financiële administratie
Resia Bibo: vormgeving
Paul Steenberghe: webbeheer

Daarnaast werkt het WMF NL met een pool aan free-lancers en vrijwilligers.

ADVIESRAAD

De adviesraad werkt als klankbord voor het te voeren beleid van de Stichting en komt twee keer per jaar bijeen. Raadsleden zijn:
Emiel Barendsen (Consulart), voorzitter

Arnulf den Boesterd (Xango Music Distribution)
Yassine Boussaid (De Meervaart, ACLI / Stichting Imagine IC)
Loubna El Boujoufi ( TivoliVredenburg)
Sjahin During ( muzikant, Mundos Productions)
Fred Gales (etnomusicoloog, radiomaker, Stichting Soundreporters, Arnold Bake Society)
Maryanna Golovchenko (muzikant)
Maite Hontelé (muzikant)
Arnaud Kokosky (Tong Tong Festival)
Oscar van der Pluijm ( Podium Grounds/ WMDC)
Agnes Salverda (promoter/ WMF)
Said Salhi (Stichting Marmoucha)
Francis de Souza (Earthbeat/ Houtfestival/ Souzaphone Productions/ Winternachten Festival/  Writers Unlimited, Podium de X)
Linda Waal (Stroom Management)

Jaarlijks kunnen 2 tot maximaal 5 wissels van leden plaats vinden. Aspirant raadsleden kunnen worden voorgedragen. Ook is het mogelijk om langs deze weg beleidsvragen en suggesties aan te dragen. info@worldmusicforum.nl.
 Huishoudelijk reglement van de adviesraad

BESTUURSLEDEN 

  • Jeanneke den Boer (Culture Connection / DB Consult ) – voorzitter
  • Rob Broek (Codarts) secretaris
  • Roy Budjhawan – penningmeester
  • André Nuchelmans (Boekman Stichting)

BELEID WORLD MUSIC FORUM NL

Hoofdlijnen en doelstelling beleidsplan 2022-2024: Blik op de toekomst

World Music Forum NL (WMF NL) ziet het als haar kerntaak om als platform en netwerk voor de sector wereldmuziek te verbinden, een podium te bieden, te agenderen en aan te jagen. Het stimuleren, ontwikkelen en het zoeken van samenwerkingen staat daarbij centraal. Aandachtspunten en kansen voor de sector worden geïnventariseerd en getoetst bij leden van de adviesraad en stakeholders in het veld.

World Music Forum NL viert in 2022 haar vijftien-jarig jubileum. Aanvankelijk stond de viering in 2021 gepland,maar wegens Corona is besloten dit een jaar te verplaatsen. Deze mijlpaal biedt extra aanleiding om de sector dit jaar onder de aandacht te brengen. Hiertoe ligt de focus op herstel van de sector o.m. door voortzetting van de World Blend Café-netwerkactiviteiten, het presenteren van veelbelovende showcases, een conferentie,het aanjagen en agenderen van discussies en samenwerkingen en het signaleren van kansen, innovaties entrends. Naast het herstel van de sector binnen Nederland, is het tijd om mogelijkheden in het internationale veld te herijken.

WMF wil in dit fluïde tijdperk juist houvast, klankbord, inspiratie en perspectief op herstel aan het veld bieden, met een blik op de toekomst. Daarbij staat continuïteit van de kernactiviteiten van WMF als netwerk, platform en aanjager centraal. De nieuwe ontwikkelingen als gevolg van de Covid-epidemie vragen om extra wendbaarheid bij de organisatie. Er zal meer worden ingespeeld op het combineren van live- & onlineactiviteiten, rekening houdend met meerdere scenario’s. Vernieuwing van de online-activiteiten van het platform speelt hierbij een belangrijke rol.

Bekijk het WMF NL  jaarplan 2022

Inkomsten
Voor inkomsten is de Stichting afhankelijk van projectsubsidies. De belangrijkste financiers voor zover op dit moment bekend voor 2022 zijn rechterorganisaties  Sena Performers, Buma Cultuur en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Over de afgelopen jaren zijn de inkomsten van het WMF echter sinds 2020 met 54% gedaald door Corona-omstandigheden en bezuiniging en beleidswijzigingen bij subsidieverstrekkers. Om de activiteiten voor de toekomst te kunnen waarborgen wordt voor specifieke diensten zoals deelname aan de World Blend Cafe netwerkbijeenkomsten wordt aan deelnemers vanaf juni 2022  een bijdrage gevraagd. Op dit moment wordt tevens een lidmaatschapsbijdrage en aanvullend donateurprogramma ontwikkeld om de kosten te blijven dekken.

Beheer en besteding vermogen
De Stichting beschikte op 31 december 2021 over een beperkt eigen vermogen van 10.621,- euro dat als reserve dient. Jaarlijks wordt het jaarplan en begroting als ook de realisatie en jaarrekening gecontroleerd door het bestuur en een onafhankelijke accountant. De dagelijkse bestedingen worden gecontroleerd door de directeur, en geaccordeerd door de penningmeester. Een onafhankelijke boekhouder verzorgt de betalingen en het beheer van de financiën. De subsidiënten ontvangen jaarlijks een verantwoording over de bestedingen.

Beloningsbeleid
Het World Music Forum NL – is een projectorganisatie. Alle werkzaamheden voor de projecten worden door betrokkenen bij de organisatie op free-lance basis uitgevoerd. Daarnaast wordt een groot deel van de activiteiten door betrokken vrijwilligers uitgevoerd. De honorering van werkzaamheden wordt in de jaarbegroting opgenomen welke vooraf door het bestuur wordt goedgekeurd en vastgesteld. Jaarlijks worden de financiën gecontroleerd door het bestuur en een geregistreerde accountant. De activiteiten van het bestuur en adviesraad zijn onbezoldigd.

ACTIVITEITEN
World Music Forum NL (update augustus 2022)

Sinds 2006 heeft het WMF naast het organiseren van ruim 100 maandelijkse World Blend Café diverse projecten en initiatieven ontplooid en gestimuleerd. Hieronder een opsomming en een  Download Highlights Resultaten

Expertmeetings:

15 jaar WMF NL -Oog op de Toekomst, november 2022
Mozart of Mozaïek Art? Muziekonderwijs van mono naar stereo. april 2018
Meer PK voor kwetsbare programmering, inJazz, 2017
Old Vinyls New Views, the A & B-side of our musical future, Bimhuis, 2017
Creolization of Music in the Lowlands, Dutch Delta Sounds – Bimhuis, 2016
Kleur bekennen, zo doe je dat, Eurosonic Noorderslag 2016
Kleur bekennen:richting een nieuw publiek, 2015
Klankrijk & Kansrijk wereldmuziek in Nederland, 2012
Visieontwikkeling wereldmuziek, 2013
Behoud (wereld)muziekarchieven, 2013

Aanjager en partner van:

Tijdschriften over wereldmuziek Beyond Magazine en Mixed ( 2006 / 2008 -heden),
Dutch Delta Sounds concertserie Old Roots New Routes ( 2017/2018/2019/2020-21)

Kweekvijver:

Het stimuleren en opzetten van vele nieuwe muzikale samenwerkingsverbanden

Lobby en advies:

Het agenderen van de wereldmuziek op beleidsniveau onder anderen bij FPK, MCN. Dankzij lobby vanuit de sector is er een groter besef van het belang van wereldmuziek ontstaan.

Onderzoek:

Initiator en opdrachtgever van het vooronderzoek ‘Mundo’, van vervolgonderzoek Wereldmuziek in Nederland (2010-2012) naar kerngegevens over de sector i.s.m. Muziek Centrum Nederland met steun van Fonds Podiumkunsten.

Initiator European World Music Monitor (EWMM), netwerk en opzet monitor voor Europese marktverkenning (2014)

Update Sector monitor Nederland 2014, 2016, 2018

 Beurzen/showcase-programma’s:

15 jaar World Music forum NL – Old Roots New Routes – spotlight artist 2022 nov. 2022

Dutch Delta Sounds Showcase Festival, met concerten, bezoekersprogramma en conferentieprogramma 2016

Organisatie en aanwezigheid met een Nederlandse paraplustand en conferentie tijdens internationale muziekbeurzen:

Womex (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015,2016, 2017,2018, 2019, 2021, 2022,2023 incl showcase programma’s)

Babel Med, stand en conferentie (2014, 2015, 2016,2017, 2023)

Dutch Jazz & World Meeting (partner 2010 en 2012)

Dutch Blend Meeting (2008 mede –initiator/partner)

 

Publicaties:

Dutch World Directory print en online 2017-2018, 2018/2019, 2020/21

Dutch Delta Sounds, Cd-compilatie Nederlandse Wereldmuziek i.s.m.Ritmundo, Songlines Magazine 2016

Dutch World Womex, Santiago de Compostella, Sp / 2014 en Boedapest Hu, 2015; Babel Med, 2015, 2016
Dutch facebook Womex 2013, Cardiff – UK
Factsheet World Music in the Netherlands – 2013, Babel Med Marseille Fr, en Jazzdag

Klankrijk & Kansrijk, wereldmuziek in Nederland 2012 ( met steun van MCN)

Dutch Delta Sounds, Cd-compilatie Nederlandse Wereldmuziek i.s.m. Stichting Ritmundo, Songlines Magazine 2012

Sectoronderzoek Wereldmuziek in Nederland, 2010 in opdracht van FPK

Dutch Blend wereldmuziekgids, 2008 i.s.m. MCN

Sounds from Beyond, Cd-compilatie Nederlandse wereldmuziek, 2007 

Online:

www.worldmusicforum.nl digitaal platform en online groepen op Linked-in en social media, berichtgeving via nieuwsbrieven en op internet, Dutch World App.

 

Jaarverslagen WMF NL

2021

Jaarrekening 2021

Jaarverslag WMFNL 2021

2020 

Jaarrekening 2020

Jaarverslag 2020

2019

Jaarrekening 2019

Jaarverslag 2019

2018

Jaarrekening 2018

Jaarverslag 2018

2017

Jaarrekening 2017 Stichting WMF NL

Jaarverslag 2017 WMF NL

2016

Jaarrekening 2016 Stichting WMF NL

Jaarverslag 2016 WMFNL

2015

Jaarplan_WMFNL_2015.pdf
369.56 KB
Jaarrekening 2015 Stichting WMF NL

2014

Jaarverslag2014WMFNL.pdf443.07 KB

Jaarrekening_2014_WMFNL.pdf111.37 KB