World Music Forum NL  heeft over de afgelopen jaren onderzoek laten verrichten om de Nederlandse sector wereldmuziek in kaart te brengen. In 2010 werd hiertoe een start gemaakt met het vooronderzoek ‘Mundo’ en in 2012 verscheen een uitgebreid sectoronderzoek. De samenvatting hiervan is gepubliceerd in de uitgave ‘Klankrijk & Kansrijk’ ( zie hieronder). Als vervolg hierop is een periodieke barometer ontwikkeld. Dit model wordt behalve voor het bijhouden van trends en ontwikkelingen in Nederland ook in andere Europese landen ingezet ten behoeve van marktonderzoek.

Monitor Wereldmuziek Nederland
De Monitor  Wereldmuziek Nederland is een periodiek onderzoek dat wordt verricht in opdracht van World Music Forum NL. In 2014 is een start gemaakt met de ontwikkeling van deze tweejaarlijkse landelijke barometer.

Peiljaar 2018

In september 2019 zijn de resultaten over peiljaar 2018 gepresenteerd:

>> Samenvatting Barometer WM NL 2018
>> Resultaten  Barometer Wereldmuziek NL 2018

Peiljaar 2016

In januari 2018 zijn de resultaten van het peiljaar 2016 gepubliceerd:  

Samenvatting facts & figures gebaseerd op gegevens uit  2016.
>>Resultaten Barometer Nederlandse Wereldmuziek, peiljaar 2016

 

Peiljaar 2014

Resultaten Barometer Nederlandse Wereldmuziek over het peiljaar 2014 :
>>
Resultaten Pilot Nederlandse Barometer peiljaar 2014 

 

Marktonderzoek in Nederland en Europa: EWMM

Ambitie is om ten behoeve van de Europese marktverkenning deze barometer ook op Europees niveau te realiseren, dmv van de European World Music Monitor (EWMM).

In 2014 is een start gemaakt met de ontwikkeling van de European World Music Monitor ( waarvan de Nederlandse Barometer een onderdeel uit maakt). Doel van deze monitor is om de Europse markt te verkennen en gelijktijdig een krachtig instrument te creëren voor beleidsmakers en stake-holders in de wereldmuziek. De monitor wordt samengesteld op grond van beschikbare data. Door deze data over een langere periode te verzamelen worden trends en ontwikkelingen zichtbaar. Dit overzicht is gebaseerd op een zogenaamd ‘correspondentenmodel’. Hierbij wordt niet alleen per land ingegaan op feitelijk verifieerbare cijfers maar ook gebruik gemaakt van field experts door middel van ondervraging en schatting.

Dit model wordt door alle deelnemende landen gehanteerd en zal uiteindelijk leiden tot een jaarlijks Europees monitoring systeem voor de wereldmuziek waaruit trends, omvang, omzet en toegevoegde socio-economische waarden op te maken zijn.

Lees meer over de EWMM >> 

Historie:

Klankrijk en Kansrijk, wereldmuziek in Nederland, 2012 
samenvatting van de belangrijkste gegevens over wereldmuziek in Nederland.

 

Maandag 24 september 2012 vond de presentatie plaats van het rapport ‘Klankrijk & Kansrijk – Wereldmuziek in Nederland’ (auteur Ton Guiking). Deze publicatie bundelt de resultaten van vier deelonderzoeken, die voor het eerst de omvang en betekenis van de wereldmuziek in Nederland in kaart brengen. Dit rapport is door World Music Forum NL in samenwerking met Muziek Centrum Nederland gerealiseerd. Vanaf de jaren tachtig transformeerde de tulpenbol ook tot een wereldbol. Hoewel er sindsdien over klassiek, jazz, pop, en dance in ons land ruime cijfers voorhanden zijn, bleef de vaderlandse wereldmuzieksector onzichtbaar. Daarom gaf World Music Forum NL de opdracht voor dit verkennend onderzoek, resulterend in ‘Mundo’ (Rob Boonzajer Flaes en Eva-Maria van Straaten, 2010).
Naast een heldere historische schets biedt dit rapport een handzame afbakening van wereldmuziek voor de specifiek Nederlandse situatie.

Factsheet wereldmuzieksector in Nederland 2012

 

Onderzoek sector wereldmuziek Nederland 2012
Voortbouwend op het vooronderzoek Mundo door Rob Boonzajer Flaes zijn vervolgens in 2012 door vier onderzoeksbureaus de volgende aspecten onderzocht:de vraag (het publiek), het aanbod (podia en festivals), de makers (musici), muziek-educatie, en het informele circuit.

Deze aspecten zijn onderzocht door: Arno Prins (MusicResearch.nl), Dirk Noordman, Amanda Kool en Ninouk Vermeer (Adviesbureau Cultuurtoerisme), Laura Hölzenspies (Toucher Muziek) en Piroska Delouw (Piroska Delouw Communicatie & Advies). Hieronder de afzonderlijke hoofdstukken van het onderzoek:

Inleiding

Publieksonderzoek

Podia en Festivals

Wereldmusici

Muziekeducatie in de wereldmuziek

Verkenning informele sector

Conclusies

 

Mundo vooronderzoek sector wereldmuziek, 2010
Voorafgaand aan het in 2012 gepubliceerde sector-onderzoek Klankrijk & Kansrijk vond in 2010 het vooronderzoek Mundo plaats door Rob Boonzajer Flaes & Van Straaten. Dit onderzoek geeft, naast een typologische en historische schets, ook een afbakening van wereldmuziek voor de specifiek Nederlandse situatie.