(bron: FPK)

Het kabinet heeft 1 miljoen euro vrijgemaakt om kunstenaars te ondersteunen
die voor de Russische agressie in Oekraïne gevlucht zijn en in Nederland verblijven.
Daarmee kunnen deze makers hun culturele en creatieve beroepen hier tijdelijk blijven
uitoefenen. De ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Buitenlandse Zaken
stellen elk € 500.000 beschikbaar. De zes rijkscultuurfondsen ontvingen de opdracht om
deze regeling vorm te geven en uit te voeren. Het Nederlands Letterenfonds treedt op als penvoerder.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
        15 november 2022 of eerder, als het subsidieplafond is bereikt

De regeling is bedoeld voor tijdelijke ondersteuning van de werkpraktijk van gevluchte professionele makers in alle cultuursectoren: beeldende kunst, creatieve industrie, erfgoed, film, letteren, podiumkunsten en cultuureducatie. De middelen zijn niet toereikend om langdurige ondersteuning te geven. De subsidie kan dienen als een tegemoetkoming in de kosten van bijvoorbeeld een project, tournee of een residentie in samenwerking met een Nederlandse culturele instelling. Ook kunnen makers met de subsidie bijvoorbeeld een residentieplaats of atelierruimte financieren of hulpmiddelen zoals apparatuur, gereedschap of materialen aanschaffen, zodat zij hun werk tijdelijk in Nederland voort kunnen zetten en zodra dat weer mogelijk is in Oekraïne het culturele leven kunnen helpen opbouwen.

De subsidie dient namens de maker(s) te worden aangevraagd door een culturele instelling in Nederland.

De precieze voorwaarden voor het indienen van een aanvraag leest u in de regeling Steunfonds Oekraïense makers. Mocht u na het lezen van deze regeling en onderstaande toelichting nog vragen hebben dan kunt u per mail contact opnemen met Eva Prakken bij het Nederlands Letterenfonds.

Voor wie is de subsidie bedoeld?

Het Steunfonds is primair bedoeld voor culturele en creatieve makers met een Oekraïens paspoort die op 24 februari 2022 woonachtig waren in Oekraïne en die nu als vluchteling in Nederland wonen of die naar Nederland komen voor het project waarvoor wordt aangevraagd. Via de regeling kunnen culturele en creatieve makers in alle sectoren gesteund worden: beeldende kunst, creatieve industrie, erfgoed, film, letteren, podiumkunsten en cultuureducatie. De maker dient minimaal drie jaar aantoonbare ervaring te hebben in diens discipline.

Ook kunnen dissidente, onafhankelijke makers gesteund worden die een Russisch paspoort hebben en op 24 februari 2022 in Rusland woonden en nu als vluchteling in Nederland zijn. NB: Voor Russische vluchtelingen gelden de reguliere verblijf- of asielprocedures, die ook een toetsing van de achtergrond of vluchtgronden kunnen inhouden. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Wie vraagt de subsidie aan?

De subsidie wordt namens de maker(s) aangevraagd door een Nederlands rechtspersoon: dit kan een vereniging, stichting, naamloze vennootschap (NV) of besloten vennootschap (BV) zijn. Ook publieke rechtspersonen, zoals een universiteit of een gemeente, kunnen een aanvraag indienen. De aanvraag kan worden ingediend in het Nederlands of Engels. Bij de beoordeling van een aanvraag wordt ook de professionaliteit van de aanvragende (culturele) instelling meegewogen.

Waarvoor kan de subsidie worden aangevraagd?

De subsidie kan dienen als een tegemoetkoming in de kosten van bijvoorbeeld een project, tournee of een residentie in samenwerking met de Nederlandse culturele instelling. De rijkscultuurfondsen moedigen deze samenwerking tussen instellingen en culturele makers aan. Met de subsidie kunnen makers bijvoorbeeld ook een residentieplaats of atelierruimte financieren of hulpmiddelen zoals apparatuur, gereedschap of materialen aanschaffen, zodat zij hun werk tijdelijk in Nederland voort kunnen zetten en zodra dat weer mogelijk is het culturele leven in eigen land kunnen helpen opbouwen.

Wat als de maker(s) nog niet in Nederland verblijft/verblijven?

De subsidie kan alleen worden aangevraagd indien de maker of het gezelschap al in Nederland verblijft en kan verblijven dan wel met de middelen naar Nederland komt, bijvoorbeeld voor een tentoonstelling, tournee of residentie. Er moet in dit geval worden aangetoond dat deze plannen daadwerkelijk (kunnen) worden uitgevoerd.

Hoeveel subsidie kan er worden aangevraagd?

Een subsidie kan ieder gewenst bedrag tot maximaal € 9.900 bedragen. Te weten maximaal € 9.000 voor de maker en maximaal € 900 als uitvoeringskosten voor de aanvragende instelling.

De subsidie voor de maker kan maximaal € 9.000 bedragen. De organisatie maakt de subsidie over naar de maker(s) of besteedt het aan een project (of bijv. residentie) waarbij de maker gebaat is. Dit dient in overleg met en met instemming van de maker te zijn.

Daarnaast kan maximaal 10% van het bedrag voor de maker worden aangevraagd voor uitvoeringskosten van de Nederlandse rechtspersoon die de aanvraag indient. De besteding van zowel de subsidie voor de maker als de uitvoeringskosten moeten worden verantwoord in de begroting (zie Hoe moet de begroting eruit zien?). Het is niet verplicht om uitvoeringskosten in de aanvraag op te nemen.

Wanneer aanvragen?

De sluitingsdatum van het Steunfonds Oekraïense makers is 15 november 2022 of zolang als het budget strekt. Het subsidieplafond bedraagt € 945.000, zodra dit is bereikt wordt de regeling gesloten. Er kan dus aan minimaal 95 makers een subsidie worden verleend.

De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Pas als een aanvraag compleet is wordt deze in behandeling genomen. Als datum van ontvangst geldt dus de datum waarop uw aanvraag compleet is ontvangen door het Letterenfonds.

Hoe moet de biografie eruitzien?

Uit de biografie (cv/bibliografie) van de maker moet de professionaliteit van de maker blijken. De biografie bevat dus een beknopt overzicht van opleiding, eerdere werkzaamheden en samenwerkingen (inclusief opvoeringen, exposities etc.) en eventuele bekroningen waaruit voldoende professionaliteit in diens vakgebied blijkt. De biografie mag uit maximaal 500 woorden per maker bestaan.

Wanneer wordt aangevraagd voor een maker met een Russisch paspoort wordt er gevraagd om ook voldoende informatie aan te leveren waaruit diens onafhankelijkheid blijkt (zie Russische kunstenaars).

Hoe moet de planbeschrijving eruitzien?

De planbeschrijving voegt u als bijlage toe aan uw aanvraag en bestaat uit maximaal 500 woorden. U beschrijft hierin het plan dat u in overeenstemming met de maker heeft opgesteld.

In het geval van een gezelschap dient u één gezamenlijk plan in voor het gehele gezelschap, in het geval van individuele makers dient u voor iedere maker een aparte aanvraag in die specifiek ingaat op het plan van deze maker. U kunt als instelling maximaal drie aanvragen voor individuele makers indienen.

Hoe moet de begroting eruitzien?

In de begroting beschrijft u de besteding van de subsidie in overeenstemming met het plan en de besteding van eventuele uitvoeringskosten. De subsidie van maximaal € 9.000 dient (in)direct naar de maker te gaan. Dit kan door middel van het bekostigen van de werkpraktijk en materiaal zijn, residentie- en leefkosten voor verblijf in Nederland, productiekosten voor een uitvoering of project.

Onder uitvoeringskosten kunnen kosten vallen die u als instelling maakt bij het organiseren, voorbereiden en uitvoeren van uw aanvraag en samenwerking. Dit kunnen bijvoorbeeld de kosten zijn voor de aanvraag van de verblijfsvergunning, kosten voor het (internationaal) overboeken van de subsidie aan de maker of kosten die u zelf maakt voor een tentoonstelling, project of residentie. De uitvoeringskosten bedragen maximaal 10% van het subsidiebedrag (dus: maximaal € 900 bij een subsidie van € 9.000).

Aanvraag voor individuele maker(s)

De Nederlandse instelling of rechtspersoon kan ofwel voor max. drie individuele makers, ofwel voor één gezelschap (max. vijftien makers) een aanvraag indienen.

Het gaat om individuele makers wanneer zij niet in samenwerkingsverband werken (bijvoorbeeld als een collectief, een gezelschap of groep).

In het geval van een aanvraag voor een of meerdere individuele makers dient u per maker een aparte aanvraag in via het aanvraagformulier. Daarbij dient per maker een eigen plan, biografie/cv en begroting te worden toegevoegd (als Word, pdf en/of Excel-bestand).

Aanvraag voor een gezelschap

De Nederlandse instelling of rechtspersoon kan voor één gezelschap van maximaal vijftien makers een aanvraag indienen. Als u voor een gezelschap een aanvraag indient, kunt u geen aanvraag indienen voor individuele kunstenaars.

Bij een gezelschap kan het gaan om een collectief, band, ensemble, gezelschap of groep van kunstenaars (zoals een theater- of dansgezelschap) die gezamenlijk aan projecten en plannen werken (bijvoorbeeld een tentoonstelling, tournee of voorstelling). Er moet in de aanvraag worden aangetoond dat het gezelschap in samenwerkingsverband werkt. Dit kan door in de biografie of beschrijving van het gezelschap eerdere samenwerking(en) van het gezelschap aan te tonen.

In het geval van een aanvraag voor een gezelschap dient de rechtspersoon één aanvraag in te dienen via onderstaand aanvraagformulier. Van zowel het gezelschap als geheel wordt er een beschrijving (met eerdere projecten en samenwerkingen) verwacht en van ieder individueel lid van het gezelschap een korte bio en omschrijving van de functie in het gezelschap. Er wordt om één projectplan en begroting gevraagd voor het gehele gezelschap.

Verblijfsvergunning

Het Nederlands Letterenfonds kan geen assistentie bieden bij het reizen naar Nederland en/of het aanvragen van een verblijfsvergunning.

Deze subsidie staat los van het immigratieproces in Nederland, het beïnvloedt of bevordert het immigratie- of inreisproces voor de (gevluchte of vluchtende) kunstenaar niet. Er wordt verwacht dat de aanvragende instelling meedenkt met de kunstenaar over deze kwesties. Houd u er als aanvragende instantie s.v.p. rekening mee dat het immigratieproces voor vluchtelingen uit Rusland verschilt van die voor Oekraïense vluchtelingen, en dat het voorgelegde plan ook op dit punt realistisch en haalbaar dient te zijn. Meer informatie over de inreis- of immigratievereisten vindt u op de de website van de IND.

Ook biedt het Info point op de website van Dutch Culture meer informatie over culturele samenwerking tussen Nederlandse organisaties en Oekraïense of Russische kunstenaars.

Russische kunstenaars

Ook uit Rusland zijn onafhankelijke kunstenaars gevlucht voor het Russische regime; deze dissidente makers kunnen eveneens een beroep doen op het steunfonds. Zie de Kamerbrief met het standpunt van de Nederlandse overheid over samenwerking met Rusland, waarin solidariteit wordt verklaard met onafhankelijke, dissidente Russen die na 24 februari 2022 zijn gevlucht.

De aanvragende rechtspersoon (organisatie of instelling) die namens de dissidente Russische maker een aanvraag indient, wordt geacht voldoende informatie of bewijs (bijvoorbeeld in de vorm van interviews of andere publieke statements) aan te leveren waaruit diens onafhankelijkheid blijkt. De aanvrager onderhoudt (intensief) het contact met de maker of groep waarvoor wordt aangevraagd, daarom ligt deze verantwoordelijkheid bij de aanvragende rechtspersoon.

Als er twijfel is over de authenticiteit van de aanvraag en de verklaarde identiteit van de maker(s), dan kan er worden gevraagd om het aanleveren van verdere bewijsstukken. Bij sterke twijfel en het uitblijven van bewijs wordt de aanvraag afgewezen.

Aanvraag indienen

Leest u voor het indienen van uw aanvraag altijd eerst de regeling. U dient uw aanvraag in door via deze knop het digitale aanvraagformulier in te vullen. Daarin kunt u de bijlagen als Word- of pdf- of Excel-bestand uploaden. U kunt het aanvraagformulier niet tussentijds opslaan.

Digitaal aanvraagformulier

Let op!

Met het indienen van de aanvraag verplicht de aanvragende rechtspersoon zich om de subsidie ten goede te laten komen aan de maker(s). Het bestuur houdt zich het recht voor om te controleren of de begroting en het plan daadwerkelijk worden/zijn gevolgd en of (het toegezegde deel van) de subsidie aan de maker is uitbetaald.

Beoordeling van de aanvraag

De aanvragen worden door het Letterenfonds getoetst op de formele eisen: onder meer of de aanvrager een rechtspersoon is, of de maker heeft aangetoond reeds minimaal drie jaar werkzaam te zijn in diens discipline, en of de aanvraag compleet is. Als de aanvraag voldoet aan de formele eisen, wordt deze vervolgens door minimaal één externe adviseur, gespecialiseerd in de kunstdiscipline waarin de maker of het gezelschap werkt, getoetst op de beoordelingscriteria die in de regeling staan. Onder deze criteria vallen onder meer de professionaliteit van de maker en de instelling, de realiteitszin en het nut van het plan en de begroting.

Besluit op de aanvraag

Nadat het Nederlands Letterenfonds een volledige aanvraag heeft ontvangen, volgt binnen vier weken het besluit op uw aanvraag. Een volledige aanvraag bestaat uit een volledig ingevuld aanvraagformulier met bijlagen: de biografie/cv van de maker(s) (max. 500 woorden per maker), de planbeschrijving (max. 500 woorden) en de begroting.

Bij het indienen van een onvolledige aanvraag nemen wij contact met u op en dient u binnen 14 dagen de gevraagde informatie of documenten aan te leveren. Indien u de aanvraag niet binnen 14 dagen compleet maakt, vervalt uw aanvraag en kan deze niet in behandeling worden genomen.

Als wij vragen hebben over uw aanvraag nemen wij ook contact met u op; u dient in dat geval binnen vijf werkdagen verheldering te geven. Indien u de aanvraag niet of onvoldoende kunt verhelderen, vervalt uw aanvraag en kan deze niet in behandeling worden genomen.

Publicatie toekenningen

Het Nederlands Letterenfonds publiceert alle toegekende subsidies op de website, nieuwsbrief en in het jaarverslag.

Nog vragen?

Als u na het lezen van de regeling en de toelichting op het aanvraagformulier nog vragen heeft kunt u per mail contact opnemen met beleidsmedewerker Eva Prakken, e.prakken@letterenfonds.nl.

Ook als u plannen heeft die helemaal bij de intenties van dit Steunfonds passen maar niet geheel aan de voorwaarden lijken te voldoen, kunt u contact opnemen. Wellicht vinden we een manier om met u mee te denken of u op een andere manier op weg te helpen.

Links