Uit de Barometer Wereldmuziek Nederland peiljaar 2016 (*), opgesteld in opdracht van World Music Forum NL (**), blijkt dat er in vergelijking met eerder onderzoek (2011 en 2014) sprake is van een sterke daling van wereldmuziek op de reguliere podia. Toch is deze muziek springlevend met een stabiel gebleven publiek van zo’n 2 miljoen bezoekers, doordat wereldmuziek steeds vaker haar weg vindt naar de zomerfestivals.

De daling van het aantal optredens op de reguliere podia hangt samen met de overheidsbezuinigingen bij de gemeenten. Naast bezuinigingen op de vaste kosten zijn veel gemeentelijke podia meer mainstream gaan programmeren, ten koste van een meer risicovol aanbod. Sommige podia werden zelfs gedwongen hun programmering te halveren, zoals RASA in Utrecht dat zelfs uiteindelijk de deuren heeft moeten sluiten.

De overheidsbezuinigingen waren ook van invloed op de kwaliteit van het personeel. Wegens ontslag van ervaren krachten en vervanging door vrijwilligers ging veel professionele vakkennis verloren. Bijkomende effecten hiervan zijn het verlies van banen, de afname van gespecialiseerde bookers, lagere gages voor de musici alsmede de afname van internationale bands die in Nederland komen toeren.
Veel musici houden zich desondanks staande door zich te concentreren op optredens in het buitenland. Daarmee zijn zij tevens internationaal pleitbezorger voor het hoge niveau van Nederlandse wereldmuziek.

Ten opzichte van 2014 is in 2016 de omzet enigszins gedaald. Deze wordt gecompenseerd door een toename aan ticketing en aan nieuwe festivals (o.a. ‘Morgenland’ in Amsterdam en ‘DiverCity’ in Den Haag), maar ook door verlenging van de duur van festivals.

Belangrijkste verschuivingen wereldmuziek in vergelijking met 2014:

  • 20% daling concerten grote podia (meer dan 600 bezoekers )
  • 25% daling concerten club/pop podia
  • 40% daling concerten openlucht podia
  • significante toename concerten op festivals
  • stabilisering van publiek op 2 miljoen
  • toename wereld- en traditionele muziek op jazz en popfestivals
  • significante verschuiving naar presentatie van cross-over muziekstijlen met als gevolg een verdere daling van kunstmuziek (niet-folkloristische klassieke muziek)

In de bijlage een uitgebreide toelichting op de resultaten:
Barometer Wereldmuziek Nederland, peiljaar 2016

(*) Barometer Wereldmuziek in Nederland 
De Barometer Wereldmuziek Nederland is een periodiek onderzoek dat wordt verricht in opdracht van World Music Forum NL. Dit overzicht van de Nederlandse stand van zaken maakt onderdeel uit van de door het World Music Forum NL geïnitieerde European Monitor on World Music (EWMM) en is gebaseerd op een zogenaamd ‘correspondentenmodel’.
Hierbij wordt niet alleen per land ingegaan op feitelijk verifieerbare cijfers maar ook gebruik gemaakt van field experts door middel van ondervraging en schatting.
Dit model wordt door alle deelnemende landen gehanteerd en zal uiteindelijk leiden tot een jaarlijks Europees monitoring systeem voor de wereldmuziek waaruit trends, omvang, omzet en toegevoegde socio-economische waarden op te maken zijn. Meer informatie over het sector onderzoek >>

Verslag bijeenkomst met Raad voor Cultuur, 24 januari 2018
Op woensdag 24 januari organiseerde World Music Forum NL een World Blend Café-bijeenkomst in het Bimhuis Amsterdam, waar werd gediscussieerd over het beleidsadvies van de Raad voor Cultuur en de implicaties voor de sector wereldmuziek. Lees het verslag van de bijeenkomst >>

(**) World Music Forum NL
Stichting World Music Forum NL (WMF) is een projectorganisatie met een laagdrempelig open source netwerk van ruim tweeduizend professionals en organisaties die actief zijn op het gebied van wereldmuziek in Nederland: musici, programmeurs, labels, agenten, managements, journalisten, beleidsmakers etc.
WMF heeft als doel de ontwikkeling van de wereldmuzieksector in de meest brede zin van het woord te stimuleren. De stichting werd in 2006 opgericht.