(bron: Fonds voor Cultuur Participatie)

Het Verdrag van Faro

Erfgoedparticipatie staat centraal in het Europese Verdrag van Faro. Het verdrag benadrukt de maatschappelijke waarde van erfgoed door actieve deelname daaraan. Want niet de locaties en objecten zelf zijn de belangrijkste onderdelen van cultureel erfgoed, maar juist de betekenis en waarde die mensen aan dat erfgoed toekennen en die ze uitdragen.

Voor instellingen en initiatieven waarin de mensen al centraal staan, is het Verdrag van Faro een stimulans om op de ingeslagen weg verder te gaan én de werkwijze een stap verder te brengen. Voor anderen betekent het een nieuwe manier van werken.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onderzoekt voor het Ministerie van OCW of Nederland dit verdrag zal ondertekenen. Dat gaat onder meer via proefprojecten waarin volgens het verdrag wordt gewerkt of die deze werkwijze verkennen. Het Fonds ondersteunt zulke projecten.

Hiervoor kan je subsidie aanvragen:

Faciliteer, Activeer, Reflecteer, Onderneem!

Via deze regeling kan je een ontwikkelsubsidie en/of participatiesubsidie aanvragen. Met deze subsidie(s) maak jij erfgoedparticipatie mogelijk volgens de uitgangspunten van het Verdrag van Faro. Werk je al zo? Dan kan je je werkwijze hiermee een stap verder brengen. Initiatieven waarin erfgoedgemeenschappen* zélf aan de slag gaan en meedenken en meebeslissen over het erfgoed waarvoor ze zich inzetten, komen voor subsidie in aanmerking. Maar je kunt ook eerst subsidie aanvragen voor een verkenning daarnaar: als je je werkwijze hierop (verder) wilt toespitsen maar nog niet weet hoe. En daarna voor de uitvoering.

Ook is deze subsidie er voor projecten waarin erfgoedparticipatie wordt ingezet voor maatschappelijke doeleinden. Bijvoorbeeld om actieve deelname aan de samenleving te stimuleren, of in duurzaamheidsvraagstukken. Mensen vinden elkaar in erfgoed – daar zijn al deze vormen op gericht.

*Met een erfgoedgemeenschap bedoelen we een groep mensen die een bijzondere waarde hecht aan bepaald cultureel erfgoed en dat door vrijwillige inzet wil doorgeven aan toekomstige generaties.

Wie kan subsidie aanvragen?

–  Cultuur- of erfgoedorganisaties die zich inzetten voor erfgoedparticipatie, of die een erfgoedgemeenschap vertegenwoordigen, kunnen subsidie aanvragen via deze regeling.
–  Instellingen uit het hoger onderwijs kunnen subsidie aanvragen om samen met bovengenoemde partijen een verkenning uit te voeren.
–  Zelfstandige erfgoedprofessionals met minimaal drie jaar relevante werkervaring, kunnen subsidie aanvragen voor projecten gericht op actieve erfgoedparticipatie. We vragen een afschrift van je KvK-inschrijving en zien in je CV graag informatie over de duur, inhoud en intensiteit van je werkzaamheden op dit gebied.
–  Daarnaast staat de regeling open voor subsidieaanvragers van buiten de erfgoedsector, zoals maatschappelijke organisaties, die zich met initiatieven waarin erfgoed een rol speelt bijvoorbeeld richten op het bevorderen van de sociale cohesie.

Waar kijkt het Fonds naar?

Erfgoedparticipatie volgens de uitgangspunten van het Verdrag van Faro staat voorop in alle initiatieven die subsidie krijgen via deze regeling. Meer over die uitgangspunten lees je via de linkbutton hierboven. Zowel verkenningen (met ontwikkelsubsidie) als actieve projecten (met participatiesubsidie) hebben als doel dat erfgoedgemeenschappen een actieve en volwaardige rol vervullen in de omgang met cultureel erfgoed.

Praktische voorwaarden

Subsidieaanvragers nemen automatisch deel aan het Programma Faro van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en doen ook mee aan kennisdeling in dat kader met de RCE en het Fonds.

– Een ontwikkelsubsidie is € 1.000 – 7.500
– Een participatiesubsidie is € 1.000 – 25.000
– Je project start niet eerder dan 8 weken na het indienen van je aanvraag
– Je project start binnen 6 maanden nadat je gehoord hebt dat je aanvraag gehonoreerd is
– Je project duurt maximaal 1 jaar
– De subsidie die je van het Fonds ontvangt, mag bij een ontwikkelsubsidie 100% van de totale projectkosten dekken; bij een participatiesubsidie maximaal 75%
– De post onvoorzien op de begroting mag niet meer dan 7% van de totale kosten zijn
– Je mag maximaal 20% van de subsidie inzetten voor materiële investeringen.

Aanvraagperiodes

Een aanvraag kan worden ingediend:

  1. van maandag 11 mei t/m vrijdag 31 juli 2020
  2. van maandag 7 september t/m vrijdag 27 november 2020; of
  3. van maandag 1 februari t/m woensdag 30 juni 2021.

Spreekuur erfgoed

Heb je na het lezen van de informatie op deze site nog vragen? Neem gerust contact op!
Elke vrijdag is er telefonisch erfgoedspreekuur van 9-12 uur (aanmelden niet nodig).
Eens per 3 weken op woensdag is er ‘live’ erfgoedspreekuur (videobellen) van 13-17 uur.
Meld je aan via erfgoed@cultuurparticipatie.nl.
Data tot de zomer: 17 juni, 8 juli en 29 juli 2020.

Of meld je aan voor de online groepssessie over deze subsidieregeling
op 3 juli van 11 – 12.30 uur
Aanmelden via bovenstaand mailadres (vermeld naam, organisatie en ‘Faro’)