Bron: Kunsten ’92

Het kabinet heeft dinsdagavond 17 maart een noodpakket voor banen en de gehele economie gepubliceerd. Deze generieke maatregelen bieden ook voor onze sector (cultuur en erfgoed en creatieve industrie) al enige verlichting. In aanvulling daarop werkt de minister van OCW aan specifieke maatregelen voor de culturele en creatieve industrie, om maatwerk voor deze sector te kunnen leveren. (De Tweede Kamer heeft een specifieke motie aangenomen voor een steunpakket voor de culturele en creatieve sector). De generieke (algemene) maatregelen zijn pril, vaak is de uitvoering nog in ontwikkeling, dus laat je met raad en daad bijstaan door je accountant of advocaat of een andere deskundige en je branchevereniging.

VOOR INSTELLINGEN:

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) vervangt werktijdverkorting

 • Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen – gerelateerd aan het omzetverlies – bij UWV voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom van vaste werknemers én werknemers met een flexibel contract, voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode.
 • Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers dus100% door.
 • UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming (in elk geval 80% van het bedrag) verstrekken. 

VOOR ZZP’ERS:

Uitstel van betaling bij de Belastingdienst aanvragen

 • De Belastingdienst zal bijzonder uitstel van betaling verlenen aan alle ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen of zullen komen. Culturele instellingen en zelfstandigen kunnen met een brief uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst.
 • De vereiste “verklaring van een derde-deskundige” kan binnen twee weken na de aanvraag worden nagezonden. Zo’n verklaring is op te vragen bij een accountant, een externe adviseur, een financier of bij de brancheorganisatie waarbij je misschien al bent aangesloten.
 • De invorderingsrente en belastingrente wordt (tijdelijk) vastgesteld op 0,01% (0% is uitvoeringstechnisch niet mogelijk).

BIJZONDERE BIJSTAND BIJ GEMEENTEN

 • Binnen 4 weken (in plaats van de gewoonlijke 13 weken) en voor een periode van 3 maanden kan een gemeente inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekken, een bedrag dat je niet hoeft terug te betalen. Daarnaast kan je een voorschot krijgen.
  • De regeling gaat in vanaf 1 maart, dus als je al eerder afzeggingen hebt gehad naar aanleiding van het Coronavirus, kan je een aanvulling krijgen.
  • Deze ondersteuning vraag je aan in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal.
  • Je hoeft aan minder eisen te voldoen: het kan zonder gewoonlijke toets op levensvatbaarheid van de onderneming, en het inkomen van je partner wordt niet meegerekend.
 • Op een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157 kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen. Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen. Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal zal een lager rentepercentage dan momenteel wordt gehanteerd.
 • NB: Met deze aanvraag moet je nog wel heel even geduld hebben, omdat de gemeentelijke loketten nog niet zijn ingericht op de grote vraag, wacht dus nog even op verder bericht.

GEMEENTEN

Momenteel is nog niet van alle gemeenten een noodpakket bekend. Sommige gemeenten hebben al wel maatregelen genomen, andere nog niet. Informeer daarom bij je eigen gemeente. Ondertussen hebben

MKB Nederland en de rijksoverheid een dringend beroep op gemeenten gedaan om ook snel een noodpakket in te regelen. Het gaat in ieder geval om het volgende

 • Versneld afhandelen van verzoeken om bijzondere bijstand aan zelfstandigen.
 • Stopzetten van (voorlopige) aanslagen van alle gemeentelijke belastingen.
 • Uitstellen van factureren van huur aan culturele instellingen en wachten met versturen van andere facturen.
 • Zo snel mogelijk betalen van facturen van culturele instellingen omdat zij dan ook weer rekeningen kunnen betalen.

Bekijk de website van de Rijksoverheid voor een

.