(bron: werktuig PPO)

Professionals in de culturele en creatieve sector kunnen een aanvraag doen bij het programma Permanente Professionele Ontwikkeling, ook wel Werktuig PPO genoemd. Werktuig PPO stimuleert de professionele ontwikkeling en de loopbaankansen van werkenden maar ook van werkzoekenden in de sector. Het betreft dan verschillende functies in dienst van culturele en creatieve organisaties, maar ook zelfstandigen die geregistreerd staan onder een van de bedrijfstakken van kunst, erfgoed, media of creatieve industrie.

De bedrijfstakken die tot de sector worden gerekend kun je hier bekijken.

Het programma staat ook open voor werkenden in deeltijd. Werknemers kunnen een aanvraag indienen als zij in het afgelopen jaar een arbeidsovereenkomst hebben gehad van tenminste 8 uur per week. Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door werkenden en werkzoekenden.

Welke activiteiten komen in aanmerking voor ondersteuning?

Aanvragers kunnen een bijdrage vragen voor de kosten van  activiteiten die gericht zijn op professionele ontwikkeling. Dan gaat het niet alleen om formele scholing. Ook andersoortige activiteiten die bijdragen aan je ontwikkeling als professional. Denk bijvoorbeeld aan coaching, meester-gezel trajecten, leernetwerken en zelf geïnitieerde stageplekken. Jouw plan en jouw leerdoelen staan centraal. Belangrijk daarbij is je motivatie, de onderbouwing van je idee en hoe je dat wilt realiseren. De activiteit moet starten binnen 6 maanden na de datum van je aanvraag.

Welke kosten worden vergoed? 

De bijdrage uit Werktuig PPO kan gebruikt worden voor alle kosten die noodzakelijk, dan wel verplicht zijn om de activiteit of studie te kunnen doen en succesvol af te ronden. Denk aan cursuskosten en direct aan die cursus of studie gerelateerde kosten zoals materialen, studieboeken en supervisie. Reis- en verblijfkosten horen daar niet bij.

Hoe wordt de hoogte van de bijdrage berekend?

Wij  gaan ervan uit dat werkenden en werk- en opdrachtgevers allen bijdragen aan de kosten van scholing en ontwikkeling in de sector. De permanente ontwikkeling van werkenden in de sector is niet alleen in het belang van werkenden, maar ook in het belang van werkgevers en opdrachtgevers. 

Werktuig PPO stimuleert dit tot maximaal 1/3 van de kosten bij te dragen, met een maximumbijdrage van € 2000,- per kalenderjaar. De overige kosten moeten gefinancierd worden door de aanvrager, de werkgever of een andere partij.

Ten behoeve van Fair Practice voor zelfstandigen is het uitgangspunt dat opdrachtgevers een bijdrage aan professionalisering meerekenen in het afgesproken tarief.  Dit is nog niet altijd de praktijk. Het is ook mogelijke dat opdrachtgevers direct bijdragen aan de financiering van ontwikkeltrajecten. 

Hoe vaak kan ik een aanvraag indienen?

Je kunt meerdere aanvragen per jaar indienen, maar de vergoeding door Werktuig PPO zal nooit meer dan € 2.000,- per 12 maanden zijn, over het geheel aan aanvragen.

Op welke manier kan een aanvraag worden ingediend?

Dit kan alleen via www.werktuigPPO.nl. Aanvragen die op een andere wijze worden ingediend worden niet in behandeling genomen. Na indiening van je aanvraag ontvang je een bevestigingsmail met een uniek nummer. Gebruik dit nummer bij alle verdere correspondentie met Werktuig PPO.

Op welke wijze wordt de bijdrage toegekend?

Als je de aanvraag hebt ingediend ontvang je binnen 3 werkdagen via email het bericht over ons besluit op je aanvraag (toekenning, vragen of afwijzing). Bij toekenning kan je starten met de uitvoering van de PPO activiteit binnen de termijn die je in je aanvraag zelf hebt aangegeven. Het kan voorkomen dat wij nog vragen hebben over jouw aanvraag. Deze worden per mail gesteld en moeten per mail worden beantwoord. Bij een afwijzing leggen we uit waarom we geen bijdrage kunnen verstrekken. 

Op welke wijze wordt de bijdrage vanuit Werktuig PPO uitbetaald?

De aanvrager betaalt eerst zelf de kosten en dient na afronding van de activiteit een declaratie in bij Werktuig PPO. Hoe dit werkt staat in de mail die je krijgt als jouw aanvraag is goedgekeurd. Als je op de juiste wijze declareert staat de bijdrage binnen 5 werkdagen op je bankrekening. 

Kan ik een voorschot ontvangen?

Nee, tenzij je zelf meer investeert dan € 1000,- . In dat geval kun je een verzoek doen om een voorschot van 80% van de PPO bijdrage te ontvangen. Mocht je PPO activiteit om welke reden dan ook niet of niet binnen de termijn worden uitgevoerd dan ben je verplicht dit voorschot terug te betalen. In dat geval krijg je van ons een bericht hierover. Als de terugbetaling uitblijft zal Werktuig PPO het bedrag actief invorderen. 

Als ik het niet eens ben met een besluit, hoe kan ik dit dan kenbaar maken?

Als wij je aanvraag hebben afgewezen of je bent het niet eens met de hoogte van onze bijdrage, kan je ons vragen het besluit te heroverwegen. Stuur dan binnen zes weken een mail met je motivatie/onderbouwing naar heroverweging@werktuigppo.nl. Je moet in elk geval duidelijk maken waarom je vindt dat wij de spelregels onjuist hebben toegepast.

Vanaf wanneer treedt het programma Werktuig PPO in werking?

Het programma gaat op 18 september 2020 van start. Vanaf dat moment kunnen er aanvragen worden ingediend. Dat kan met terugwerkende kracht mits de betaling van de activiteit niet heeft plaatsgevonden voor 1 juli 2020 en de afspraken met de opleider, coach, meester of aanbieder niet zijn gemaakt voor 18 juni 2020.

Waar kan ik terecht met vragen over Werktuig PPO?

Op de website zijn de antwoorden op de meest gestelde aanvragen te vinden. Staat het antwoord op jouw vraag er niet tussen dan kan contact worden opgenomen met Werktuig PPO via mijnaanvraag@werktuigppo.nl Vergeet niet daarbij het nummer van de aanvraag te vermelden. 

Opstellen & Wijzigen van de spelregels

Het bestuur van Platform ACCT, waarin werkgevers/opdrachtgevers en werknemers/zelfstandigen vertegenwoordigd zijn, heeft van het ministerie van OCW het budget en de opdracht gekregen om het programma PPO uit te voeren. Dit moet op een effectieve en rechtmatige manier gebeuren. Daarom stelt het bestuur van Platform ACCT de spelregels op en kan het bestuur de spelregels gedurende de looptijd, waar nodig, aanpassen.

In alle gevallen waarin deze spelregels niet voorzien, beslist het bestuur van Platform ACCT. Tegen dit besluit is geen bezwaar mogelijk.

Uitputting van het fonds.

Het PPO fonds kent een looptijd van 4 jaar. Daarna zal de sector (organisaties en werkenden) zelf de middelen voor permanente professionele ontwikkeling op dienen te brengen. Als er gedurende de looptijd van de eerste 4 jaar een uitputting van het fonds plaatsvindt die groter is dan voorzien, kan het bestuur de toegang tot het fonds tijdelijk stopzetten.